Pravidla poskytování služby mojeID pro koncové uživatele
Datum účinnosti dokumentu: 9.2.2012


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro poskytování služby mojeID Uživatelům a upravuje vztahy mezi sdružením CZ.NIC a Uživateli.
1.2. Pojmy užívané v těchto Pravidlech mají následující význam:
1.2.1. Ceník – dokument vydaný sdružením CZ.NIC, který stanoví ceny za poskytování Služby Uživatelům a Poskytovatelům.
1.2.2. CZ.NIC – zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC, identifikační číslo 67985726.
1.2.3. Kontakt – záznam o Uživateli, konkrétní fyzické či právnické osobě, vedený v Registru identit. Kontakt může být běžný, identifikovaný či validovaný. Běžný kontakt je Kontakt, který není identifikovaný ani validovaný v souladu s Pravidly. Běžný kontakt nelze použít pro poskytování Služby. Identifikovaný kontakt je Kontakt, u kterého proběhla základní identifikace Uživatele (proces identifikace). Validovaný kontakt je Identifikovaný Kontakt, u kterého je zaručeno, že proběhl proces ověření totožnosti Uživatele (proces validace).
1.2.4. Kontaktní místo – místo určené pro osobní kontakt se sdružením CZ.NIC. Aktuální seznam Kontaktních míst je k dispozici na www.nic.cz.
1.2.5. Poskytovatel – fyzická nebo právnická osoba provozující systémy, do nichž umožňuje vstup třetím osobám s využitím Služby. Vztah mezi sdružením CZ.NIC a Poskytovatelem upravuje dokument „Podmínky užití služby mojeID pro přihlášení k systémům poskytovatelů“, případně smlouva mezi sdružením CZ.NIC a Poskytovatelem.
1.2.6. Pravidla – dokument „Pravidla poskytování služby mojeID pro koncové uživatele“ vydaný sdružením CZ.NIC. Pravidla upravují vztah mezi sdružením CZ.NIC a Uživatelem.
1.2.7. Registr identit – informační systém provozovaný sdružením CZ.NIC, který obsahuje údaje o Kontaktech. Registr identit může být spojen s centrálním registrem, který CZ.NIC provozuje jako databázi o doménových jménech, jejich držitelích a dalších osobách, případně může být s centrálním registrem identický.
1.2.8. Služba – služba mojeID poskytovaná sdružením CZ.NIC v souladu s Pravidly. Služba je otevřený decentralizovaný a svobodný systém pro správu elektronické identity Uživatelů umožňující používání jednotných identifikačních údajů pro přístup k různým informačním systémům provozovaným různými Poskytovateli.
1.2.9. Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která užívá Službu.


2. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

2.1. Uživatel je oprávněn zaregistrovat si u sdružení CZ.NIC Kontakt nezbytný k užívání Služby a získat identifikátor, jehož prostřednictvím bude identifikován u Poskytovatelů.
2.2. Za předpokladu, že Uživatel má v Registru identit vedený Identifikovaný nebo Validovaný kontakt, zavazuje se sdružení CZ.NIC poskytovat Uživateli Službu. V případě, že se Uživatel přihlásí u Poskytovatele prostřednictvím Služby a sdružení CZ.NIC bude Poskytovatelem dotázáno na identitu Uživatele, ověří sdružení CZ.NIC identitu Uživatele, informuje o výsledku ověření Poskytovatele a předá Poskytovateli údaje o Uživateli v souladu s Pravidly.


3. REGISTRACE A SPRÁVA KONTAKTŮ

3.1. Uživatel je oprávněn zaregistrovat si Kontakt určený k používání Služby. Uživatel je oprávněn k užívání Služby určit i již existující Kontakt zaregistrovaný v centrálním registru vedeném sdružením CZ.NIC pro účely registrací doménových jmen.
3.2. K použití Služby musí být Kontakt identifikován nebo validován.
3.3. Proces identifikace Kontakt
3.3.1. K identifikaci se využívají tyto základní údaje Kontaktu: jméno, e-mail, telefonní číslo a poštovní adresa. Telefonní číslo musí být v mezinárodním formátu s předčíslím 420 nebo 421. Poštovní adresa musí být v České republice nebo Slovenské republice.
3.3.2. Identifikace Kontaktu se provádí prostřednictvím jednorázového hesla rozděleného na nejméně dvě části, které jsou Uživateli poskytnuty odděleně několika samostatnými informačními kanály (např. e-mail, telefonní číslo a poštovní adresa nebo e-mail a poštovní adresa).
3.3.2.1. Jestliže jsou jednotlivé části jednorázového hesla Uživateli poskytovány dvěma samostatnými informačními kanály, považuje se Kontakt za Identifikovaný kontakt přihlášením k rozhraní pro správu Identifikovaných kontaktů s použitím všech částí hesla.
3.3.2.2. Jestliže jsou jednotlivé části jednorázového hesla Uživateli poskytovány třemi samostatnými informačními kanály, považuje se Kontakt za Identifikovaný kontakt přihlášením k rozhraní pro správu Identifikovaných kontaktů s použitím všech částí hesla. Pokud dojde k přihlášení k rozhraní pro správu Identifikovaných kontaktů pouze s využitím částí hesla poskytnutých Uživateli prostřednictvím e-mailu a telefonního čísla, je Kontakt považován za podmíněně identifikovaný. Podmíněně identifikovaný Kontakt lze užívat stejně jako Identifikovaný kontakt, Uživatel však nesmí měnit údaje Kontaktu s výjimkou údajů kategorie „Profile“.
3.3.3. Identifikace může být provedena i s použitím platného digitálního certifikátu vydaného některou z akreditovaných certifikačních autorit v České republice. Identifikace může být takto provedena pouze v případě, že údaje Kontaktu (jméno a e-mail) jsou identické s údaji obsaženými v certifikátu.
3.3.4. Identifikovat nelze Kontakt v případě, že v době kratší než 1 měsíc proběhla úspěšná identifikace jiného Kontaktu obsahujícího stejný e-mail, stejné telefonní číslo, nebo stejný certifikát.
3.3.5. Uživatel je oprávněn měnit prostřednictvím příslušného rozhraní Služby údaje Identifikovaného kontaktu, aniž by taková změna měla vliv na identifikaci Kontaktu. Pro změny údajů Identifikovaného kontaktu platí nicméně následující omezení:
3.3.5.1. změnu e-mailu je nutné potvrdit heslem zaslaným na nový e-mail;
3.3.5.2. změnu telefonního čísla je nutné potvrdit heslem zaslaným na nové telefonní číslo.
3.3.6. Autorizace pokynů Uživatele k provedení změn údajů Identifikovaného kontaktu, se může být provedena také stejným způsobem, jakým se provádí validace Kontaktu (viz článek 3.4 Pravidel). Řádným provedením autorizace se zároveň provede validace Kontaktu dle článku 3.4 Pravidel, pokud Uživatel výslovně neuvede, že validace Kontaktu v takovém případě nemá být provedena.
3.3.7. Doba, po kterou je Kontakt identifikován, není časově omezena. Pokud nicméně nebude Identifikovaný kontakt po dobu 12 měsíců použit pro přihlášení u kteréhokoliv Poskytovatele prostřednictvím Služby, dojde k automatickému zrušení identifikace. V takovém případě se z Identifikovaného kontaktu stává běžný Kontakt, který nadále nelze bez nové identifikace užívat pro účely Služby.
3.3.8. Uživatel je oprávněn zrušit identifikaci Kontaktu. V takovém případě se z Identifikovaného kontaktu stává běžný Kontakt, který nadále nelze bez nové identifikace užívat pro účely Služby.
3.4. Proces validace Kontaktu
3.4.1. Cílem procesu validace Identifikovaného kontaktu je jednoznačné ověření totožnosti Uživatele a zajištění dostatečných informací pro takové ověření. Informace získané v průběhu procesu validace jsou, s výjimkou identifikačních úředních průkazů, archivovány. Validaci lze provést i v případě podmíněně identifikovaného Kontaktu (viz článek 3.3.2.2 Pravidel).
3.4.2. Validace Kontaktu se provádí v případě fyzické osoby
3.4.2.1. ověřením písemné žádosti o validaci Kontaktu obsahující identifikátor Kontaktu, jméno, datum narození a poštovní adresu Uživatele, opatřené úředně ověřeným podpisem Uživatele, jestliže údaje obsažené v doložce o úředním ověření podpisu odpovídají údajům vedeným v tomto Kontaktu.
3.4.2.2. ověřením totožnosti osoby, která se při osobní návštěvě na Kontaktním místě prokáže platným identifikačním dokladem (občanský průkaz nebo cestovní pas), jestliže údaje obsažené v takovém dokladu odpovídají údajům vedeným v tomto Kontaktu.
3.4.2.3. ověřením e-mailové zprávy opatřené platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb v České republice v souladu s právními předpisy1, jestliže žádost
1 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
obsahuje identifikátor Kontaktu a prohlášení, že údaje vedené v tomto Kontaktu odpovídají skutečnosti a jestliže údaje obsažené v takovém certifikátu odpovídají údajům vedeným v tomto Kontaktu.
3.4.3. Validace Kontaktu se provádí v případě právnické osoby
3.4.3.1. způsobem uvedeným v článku 3.4.2.1, jestliže je zároveň doložen výpis z evidence, ve které je právnická osoba zapsána, a doloženo oprávnění osoby, která písemnou žádost podala, jednat jménem právnické osoby či za právnickou osobu.
3.4.3.2. způsobem uvedeným v článku 3.4.2.2, jestliže je zároveň doložen výpis z evidence, ve které je právnická osoba zapsána, a doloženo oprávnění osoby, která se k ověření totožnosti na Kontaktní místo dostavila, jednat jménem právnické osoby či za právnickou osobu.
3.4.3.3. způsobem uvedeným článku 3.4.2.3.
3.4.4. Předložené výpisy z evidence právnických osob, ani předložená plná moc, nesmí být starší než 3 měsíce. Předložené plné moci musí být opatřeny úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat jménem zmocnitele.
3.4.5. Je-li předkládána jakákoliv listina s úředním ověřením pravosti listiny nebo podpisu jednající osoby a toto ověření provádí zahraniční subjekt, musí být provedeno vyšší ověření dané listiny (tzv. superlegalizace) dle zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním. Superlegalizaci nahrazuje apostillační doložka dle Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5.10.1961, popřípadě postup stanovený příslušnou dvoustrannou mezinárodní smlouvou, v souladu s níž je daná listina osvobozena od vyššího ověření. Je-li předkládána jakákoliv listina v jiném než českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musí být k listině přiložen úředně ověřený překlad listiny do jednoho z těchto jazyků včetně případných ověřovacích doložek. Zajištění těchto formálních náležitostí je povinností osoby, která předkládá danou listinu. Náklady předložení takových listin nese předkládající osoba.
3.4.6. V případě, že Uživatel změní ve Validovaném kontaktu údaj jméno, organizace, IČ, DIČ, poštovní adresa nebo datum narození, ruší se takovou změnou bez provedení zvláštní autorizace validace Kontaktu. Zvláštní autorizace se provede způsobem dle článku 3.4.2 či 3.4.3 Pravidel, jestliže se takto ověřené údaje shodují nově zadanými údaji.
3.4.7. Zrušení validace Kontaktu nemá vliv na identifikaci Kontaktu. Dojde-li ke zrušení identifikace Kontaktu (článek 3.3.6 a 3.3.8), ruší se tím i validace Kontaktu.


4. ÚDAJE O UŽIVATELI

4.1. Registr identit vede sdružení CZ.NIC nebo jím pověřená osoba. Správcem osobních údajů vedených v Registru identit je sdružení CZ.NIC.
4.2. Uživatel uděluje souhlas 4.2.1. se zpracováním osobních údajů, které jsou o něm vedeny v Registru identit, a to pro účely vedení Registru identit a pro účely poskytování Služby.
4.2.2. s tím, aby jeho osobní údaje byly uloženy i v centrálním registru vedeném sdružením CZ.NIC, za podmínky, že jejich ochrana tím nebude nižší, než jsou-li vedeny v Registru identit dle těchto Pravidel.
4.2.3. s předáváním údajů o Uživateli, včetně osobních údajů, při poskytování Služby, a to v rozsahu dle těchto Pravidel a v souladu s nimi.
4.2.4. s předáním kontaktních údajů Uživatele (telefonní číslo, poštovní adresa a/nebo e-mail) třetí osobě zajišťující pro sdružení CZ.NIC identifikaci Kontaktu či informování Uživatele.
4.3. Za správnost všech údajů poskytovaných sdružení CZ.NIC nese odpovědnost Uživatel. Uživatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoli změny v údajích, které poskytl sdružení CZ.NIC.
4.4. V Příloze č. 1 je uvedeno, které údaje musí Uživatel sdružení CZ.NIC poskytnout povinně.
4.5. CZ.NIC je oprávněn vyzvat Uživatele k dodatečnému poskytnutí údajů nezbytných pro identifikaci Uživatele, zejména adresy, data narození a identifikačního čísla (IČ), a to v případě, že je poskytnutí takového údaje nezbytné k jednoznačné identifikaci v rámci probíhajícího soudního, rozhodčího, správního, trestního nebo jiného obdobného řízení; CZ.NIC je takto dodatečně poskytnuté údaje oprávněn poskytnout pro účely takového řízení.
4.6. CZ.NIC je oprávněn poskytnout orgánům státní správy a soudů, včetně rozhodčího soudu, a to v souladu se zákonem a v rámci jejich úřední činnosti nebo v rámci rozhodování sporů
4.6.1. údaje z Registru identit, i když jsou Uživatelem označeny tak, že se nepředávají Poskytovatelům,
4.6.2. záznamy o použití Služby Uživatelem včetně údajů, které byly při takovém použití předány Poskytovateli.
4.7. Údaje a záznamy dle článku 4.6 lze poskytnout, pouze pokud se vztahují ke konkrétním Uživatelům. Za stejných podmínek je CZ.NIC oprávněn poskytnout i informace o historických údajích, jestliže jsou k dispozici.
4.8. CZ.NIC poskytne na základě žádosti Uživatele historické údaje týkající se Uživatele.
4.9. CZ.NIC je oprávněn evidovat a uchovávat záznamy o použití Služby Uživatelem včetně údajů, které byly při takovém použití předány Poskytovateli, a to nejvýše po dobu 6 měsíců.
4.10. CZ.NIC je oprávněn uchovávat informace, které byly použity nebo získány při identifikaci nebo validaci Kontaktů, a to po dobu trvání identifikace či validace Kontaktu a dále pak nejvýše po dobu 5 let.
4.11. CZ.NIC poskytne Uživateli údaje o Uživateli vedené v Registru identit, jakož i záznamy o použití Služby Uživatelem, včetně údajů, které byly při takovém použití předány Poskytovateli, a to za dobu, po kterou jsou uchovávány dle článku 4.9 a 4.10.


5. POSKYTOVATELÉ

5.1. Poskytovatelé jsou samostatné fyzické nebo právnické osoby provozující systémy, do nichž umožňují vstup třetím osobám s využitím Služby. Poskytovatelé ani sdružení CZ.NIC nejsou oprávněni jednat jménem druhé strany.
5.2. Poskytovatelé s omezeným přístupem jsou takoví Poskytovatelé, kteří přistupují definovaným způsobem k Registru identit bez samostatné písemné smlouvy uzavřené se sdružením CZ.NIC. Poskytovateli s omezeným přístupem mohou být v souladu s Pravidly předány údaje, které jsou jím vyžadovány, pokud Uživatel jejich rozsah nezúží či nerozšíří. V případě Poskytovatelů s omezeným přístupem jsou Uživateli v příslušném rozhraní Služby standardně nabízeny jako údaje k předání Poskytovateli pouze ty údaje, které takový Poskytovatel vyžaduje jako povinné.
5.3. Poskytovatelé s plným přístupem jsou takoví Poskytovatelé, kteří přistupují definovaným způsobem k Registru identit na základě samostatné písemné smlouvy uzavřené se sdružením CZ.NIC. Poskytovateli s plným přístupem mohou být v souladu s Pravidly předány údaje, které jsou jím vyžadovány, pokud Uživatel jejich rozsah nezúží či nerozšíří. V případě Poskytovatelů s plným přístupem jsou Uživateli v příslušném rozhraní Služby standardně nabízeny jako údaje k předání Poskytovateli údaje, které takový Poskytovatel vyžaduje jako povinné i nepovinné.


6. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ O UŽIVATELI POSKYTOVATELŮM

6.1. Údaje o Uživateli obsažené v Kontaktu se předávají Poskytovatelům v souladu s Pravidly.
6.2. Uživatel je oprávněn určit, že údaje, které se Poskytovateli nepředávají, budou Poskytovateli (nebo některým Poskytovatelům) předávány.
6.3. Uživatel je rovněž oprávněn určit, že údaje, které se Poskytovateli předávají, nebudou Poskytovateli . předávány.
6.4. Poskytovatel je oprávněn určit minimální rozsah údajů o Uživateli, které musí být při použití Služby předány (povinné údaje) a dále údaje, které mohou být Uživatelem předány volitelně (nepovinné údaje). Uživatel je oprávněn rozsah údajů vyžadovaných Poskytovatelem prostřednictvím rozhraní Služby rozšířit či zúžit; sdružení CZ.NIC však nenese odpovědnost za to, že Poskytovatel neumožní přihlášení Uživatele s použitím Služby, jestliže Uživatel zakáže předávání takových údajů Poskytovateli, které Poskytovatel pro přihlášení s použitím Služby vyžaduje jako povinné.
6.5. Uživatel bere na vědomí, že nakládání s předanými údaji, včetně osobních údajů, je věcí vztahu Uživatele a Poskytovatele, kterému byly údaje předány. Uživatel je povinen seznámit se před užitím Služby se zásadami nakládání s osobními údaji příslušného Poskytovatele.


7. CENA

7.1. Ceny za poskytování Služby Uživatelům jsou stanoveny Ceníkem.
7.2. Uživatel je povinen uhradit cenu za poskytování Služby způsobem stanoveným Ceníkem.


8. PRÁVA A POVINNOSTI SDRUŽENÍ CZ.NIC

8.1. Sdružení CZ.NIC není poskytovatelem obsahu, informací ani jiných služeb. Sdružení CZ.NIC není zástupcem, zprostředkovatelem, dodavatelem či partnerem Poskytovatele ani Uživatele. Sdružení CZ.NIC se použitím Služby k přihlášení k Poskytovateli nestává účastníkem vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem, na jehož základě k přihlášení dochází. Sdružení CZ.NIC pouze provádí nezávislé a nestranné ověření identity za účelem přístupu k systémům provozovaným Poskytovatelem.
8.2. Sdružení CZ.NIC nenese odpovědnost za
8.2.1. dostupnost systémů Poskytovatele, do nichž se Uživatele s použitím Služby hlásí.
8.2.2. správnost implementace rozhraní pro využití Služby na straně Poskytovatele.
8.2.3. okruh údajů o Uživateli, které jsou v souladu s Pravidly předány Poskytovateli.
8.2.4. to, že Poskytovatel odmítne Uživatele přihlásit s použitím Služby.
8.2.5. za správnost či úplnost údajů o Uživateli, pokud byly ověřeny v souladu s Pravidly.
8.2.6. za nakládání s údaji o Uživateli, které Poskytovatel získá v souladu s Pravidly.
8.2.7. obsah ani kvalitu Poskytovatelem poskytnutých informací nebo služeb.
8.2.8. porušení smluv s Uživatelem ze strany Poskytovatele.
8.2.9. porušení právních předpisů Poskytovatelem.
8.3. Sdružení CZ.NIC se zavazuje za podmínek stanovených Pravidly vyvinout veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistilo bezporuchový a bezproblémový provoz Registru identit a poskytování Služby. Sdružení CZ.NIC je oprávněno přijmout technická opatření směřující zejména k omezení síťového provozu, který ohrožuje stabilitu systémů CZ.NIC, a to i tehdy, pokud taková opatření vedou nebo mohou vést k omezení dostupnosti Služby, funkčnosti Registru identit apod. Sdružení CZ.NIC nenese v takovém případě odpovědnost za způsobenou škodu, je však povinno vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby ukončení přijatých opatření bylo provedeno v nejbližší možné době. Omezením nebo přerušením poskytování Služby dle tohoto ustanovení nevzniká právo na vrácení zaplacené ceny nebo jakékoliv její části.
8.4. Sdružení CZ.NIC je oprávněno dle svého uvážení zrušit identifikaci Kontaktu a nebo validaci Kontaktu, pokud
8.4.1. údaje v Kontaktu jsou nepravdivé, neúplné nebo zavádějící,
8.4.2. identifikace a nebo validace Kontaktu byla provedena v rozporu s Pravidly nebo s použitím nepravdivých informací, údajů či dokladů,
8.4.3. je Kontakt používán v rozporu s Pravidly,
8.4.4. je Kontakt používán v rozporu s právními předpisy,
8.4.5. nejsou poskytnuty dodatečné údaje dle článku 4.5 ve lhůtě 15 dnů od odeslání výzvy k jejich poskytnutí,
8.4.6. dojde k zániku Uživatele bez právního nástupce nebo Uživatel zemře,
8.4.7. takové právo vyplývá z ostatních ustanovení Pravidel.
8.5. Zrušení identifikace nebo validace Kontaktu provedené dle Pravidel nezakládá nárok na vrácení jakéhokoliv plnění přijatého sdružením CZ.NIC od Uživatele nebo jiné osoby v souvislosti s poskytováním Služby.
8.6. Sdružení CZ.NIC je oprávněno i bez uvedení důvodu odmítnout provedení registrace, identifikace či validace Kontaktu.


9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1. Uživatel odpovídá za škodu způsobenou sdružení CZ.NIC zejména tím, že uvedl nepravdivé, neúplné nebo zavádějící údaje, nebo že užíval Službu způsobem, který porušuje Pravidla nebo práva třetích osob.
9.2. Uživatel bere na vědomí, že sdružení CZ.NIC odpovídá pouze za poskytnutí Služby v souladu s Pravidly, nikoliv za jakákoliv další plnění, která Uživatel na základě použití Služby obdrží od Poskytovatelů nebo třetích osob. Veškerá odpovědnost za veškerou škodu, která vznikne Uživateli činností nebo nečinností sdružení CZ.NIC v souvislosti s užíváním Služby se omezuje částkou, která odpovídá ročnímu úhrnu příjmu, který sdružení CZ.NIC od Uživatele obdrží v průběhu jednoho kalendářního roku, nejvýše však 10.000,- Kč ročně.


10. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

10.1. Komunikace mezi sdružením CZ.NIC a Uživatelem probíhá prostřednictvím webového rozhraní určeného pro tyto účely sdružením CZ.NIC.
10.2. Písemná forma komunikace dle těchto Pravidel je považována za zachovanou, je-li uskutečněna elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu příslušné komunikace a určení osob, které komunikaci uskutečnily.


11. ŘEŠENÍ SPORŮ MEZI UŽIVATELEM A SDRUŽENÍM CZ.NIC

11.1. Nedohodnou-li se Uživatel a sdružení CZ.NIC na vyřešení vzájemného sporu týkajícího se poskytování Služby, budou takové spory rozhodovány v rozhodčím řízení vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
11.2. Rozhodčí řízení bude konáno třemi rozhodci v Praze v českém jazyce podle řádu uvedeného rozhodčího soudu.
11.3. Rozhodčí nález je pro obě strany konečný a závazný.


12. ZMĚNA DOKUMENTŮ

12.1. CZ.NIC je oprávněn kdykoliv změnit Pravidla, Ceník, jakož i další související dokumenty. Aktuální znění těchto dokumentů je vždy k dispozici na adrese http://www.nic.cz.
12.2. CZ.NIC je povinen zveřejnit jakoukoliv změnu dokumentů uvedených v článku 12.1 nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti takové změny, a to zveřejněním změny na http://www.nic.cz.